می 11, 2016

نازک شدن موی سر

نازک شدن موی سر در دوره ای که موها فعالیت دارند و اندازه آن بلند می شود، دوره رشد و زمانی که عمرشان تمام می شود […]